NEWS & EVENTS

Enterprise PLM Solutions

 

Enterprise PLM Solutions

 

ปัจจุบัน โลกกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ประเทศไทยประกาศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อุตสาหกรรมก็เข้าสู่ยุค 4.0 คือการปฏิวัติ โลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยการนำเอาเทคโนโลยีของระบบดิจิตอลและอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการผลิตสินค้า สามารถ นำความต้องการของผู้ใช้โดยตรงมาปรับปรุงคุณภาพและฟังก์ชั่นการทำงานให้ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลได้

ซึ่งนำมาถึงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กระบวนการผลิตก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เอกสารต่างๆมีจำนวนมากขึ้น มี Application ที่ต้องนำมาใช้ในการพัฒนามากขึ้น มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากทั่วโลกต้องการ เข้ามาทำตลาดมากขึ้น บริษัทต้องพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีตลอดเวลาเพื่อการแข่งขัน และตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้า สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้การบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางที่บริษัทวางไว้เป็น เรื่องสำคัญมากในยุคนี้

Product Lifecycle Management (PLM) เป็น Solution ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ ช่วยในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สามารถจัดการกับความซับซ้อนของ สินค้าและผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และจัดการกับข้อมูลและเอกสารที่มีอยู่จำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ ช่วยให้สามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้เร็วกว่าคู่แข่ง ลดต้นทุน ลด ความผิดพลาดและทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้า

 

 

โพสต์เมื่อ :
2559-08-29

CONTACT

Your Name :
Phone Number :
Your E-mail :
Contact Type :
Message :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์